Laboratoriya

        İSO/İEC 17025:2020 standartının tələblərini yerinə yetirən “Sınaq və Metroloji” kalibrlənmə laboratoriyasının fəaliyyətləri aşağıdakılardır:


       1. Qurğular,metal və poliettilen boru 
konstruksiyaları, neft-mədən avadanlıqları, inşaattikinti obyektləri onların materialları o cümlədən; 
-    Neft, qaz və kimya avadanlıqları 
-    Qazma boruları 
-    Təzyiq altında işləyən borular və avadanlıqlar 
-    Boru kəmərləri 
-    Dəniz stasionar və neft-qaz platformaları -     Dəniz qazma qurğuları,gəmilər və s. 
-    Qaldırıcı qurğuların və aksesuarlarının defektoskopiyası. Müxtəlif ölçülü qüllələr 
-    Müxtəlif metal konustruksiyaları 
-    Müxtəlif qaynaq birləşmələri 
-    Neft –mədən avadanlıqları 
(Ştrop, Elevator, Qarmaq, qarmaq blok, Talblok, Fırlanğıc, Kəlləçarx, Açarlar, Vallar və s.) 
-    Müxtəlif ölçülü burazlar 
Müxtəlif ölçülü separatorlar, çənlər və s.
         2. Elektrik veriliş xətləri (35 kV-a qədər)
-    Xətlərin zədə yerinin təyini;
-    xətlərin izoylasiyası müqavimətinin təyini;
        3. Yarımstansiyalar və paylayıcı qurğular (6-35 kV-a qədər)
-    torpaqlama müqavimətinin təyini;
-    izoylasiya müqavimətinin təyini;
-    İldırım ötürücülərin sınağı;
-    Mühərriklərin sınağı;
-    Generatorların sınağı.
       4.  Güc transformatorları (110 kV-a qədər)
-    transformasiya əmsalının təyini
-    dolaqların müqavimətinin təyini;
-    izoylasiya müqavimətinin təyini;
-    güc transformatorlarının sınağı;
-    gərginlik transformatorlarının sınağı;
-    cərəyan transformatorlarının sınağı;
       5. Transformator yağları
-    dielektrik keçiriciliyinin təyini;
-    transformator dolaqlarının izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi;
-    elektrik avadanlıqlarının torpaqlama müqavimətinin ölçülməsi;
      6. Elektrik qurğu və avadanlıqları (35 kV-a qədər)
-    izolasiya müqavimətinin təyini;
-    dolaqların müqavimətinin təyini;
-    elektrik şəbəkələrinin istismara buraxılma zamanı və dövri test sınaqlarının aparılması;

      7. İnfraqırmızı, Elektrokimyəvi və Katalitik qaz sensorlarının kalibrlənməsi.

 


         İSO/İEC 17020:2008 “İnspeksiya aparan müxtəlif növ orqanların əməliyyatı üçün ümumi meyar” standartına uyğun akkreditasiya olunmuş laboratoriyamızın fəaliyyət dairəsini sizə təqdim edirik:


        1. Qurğular, metal və polietilen boru konstruksiyaları, neft-mədən avadanlıqları, inşaat-tikinti obyektləri və onların materialları, o cümlədən: 
-    neft, qaz və kimya avadanlıqları; 
-    qazma boruları; 
-    təzyiq altında işləyən borular və avadanlıqlar; 
-    boru kəmərləri; 
-    dəniz stasionar və neft-qaz platformaları; 
-    dəniz qazma qurğuları, gəmilər və s.; 
-    qaldırıcı qurğuları və aksesuarları;  
-    müxtəlif ölçülü qüllələr; 
-    müxtəlif metal konustruksiyalar; 
müxtəlif qaynaq birləşmələri
-    neft –mədən avadanlıqları (ştrop, elevator, qarmaq, qarmaq blok, tal-blok, fırlanğıc, kəlləçarx, açarlar, vallar və s.) 
-    müxtəlif ölçülü burazlar; 
müxtəlif ölçülü separatorlar, çənlər və s
       2. Yanğın detektorlarının inspeksiyası.

Layihələr